معرفی ERP  (Enterprise resource planning)


 ERPيك رويكرد برنامه ريزی است كه با استفاده از يك بسته نرم افزاری سعي در يكپارچه سازی كليه اطلاعاتـی دارد كه توسط دپارتمان ‏های مختلف در اختيار سازمان قرار می گيرد.ERP سيستم يكپارچه اطلاعاتی برنامه‏ ريزی منابع سازمان و یك راه حل نرم افزاری است كه تمام فعاليت‏های واحد‏های مختلف سازمان را بطور يكپارچه تعريف و ايجاد می كند.

 
مفهوم ERP و تکامل Back office

 ERP يك فكر، فن آوری و سيستم براي مديريت موثرتر بر منابع مختلف در يك سازمان است. اين مديريت از طريق اتومات و يكپارچه كردن تمام فرآيندها، در نتيجه بالا بردن كارايی سازمان و افزايش رضايت مشتری انجام مي گيرد.

در گذشته سيستم هاي  ERPبهگونهای طراحی می شدند كه تنها مسائل درون سازمانی را پوشش دهند. بعنوان مثال در شركت های توليدی از خدمات پس از فروش خبری نبود. به اين نوع فعاليتBack office  گفته مي‏شود.

بطور كلی دو مفهوم  ERPو  CRMبطور مستقل فعاليت می كردند. از چند سال گذشته با تركيب ERPو   CRMنوع جديدی ازERP  بوجود آمد كه بسيار جامع و کامل می‏ باشد.

 

معماری (Enterprise resource planning) ERP

 

سيستمهايی كه  ERPرا در سطح كارخانه ها يا سازمانها پياده‏ سازی می كنند به‏ صورت لايه ای پياده سازی می شوند. بنابراين يك نرم افزار كه  ERPرا در سطح يك كارخانه يا سازمان پياده سازی مي‏كند بايد عمليات زير را پشتيبانی كرده و قسمتهای زير را يكپارچه كند:

 Inventory Control كنترل مالی                                      Bill Of Material صورت حساب مواد          

 Requirements Planningبرنامه ريزی نيازمندی ها             Cost Accounting  حساب هزينه ها

 Budgetingبرنامه ريزی بودجه                                         Purchasing / Receiving  خريد و دريافت

 Sales Order / Shippingسفارش فروش و حمل                  Production Management مديريت توليد

Shop Floor Control كنترل سطح كارخانه                          Master Production Schedule سر برنامه توليد

 Project Trackingپيگيری پروژه                                      Accounts Receivable  حسابهای قابل دريافت

Accounts Payable حسابهای قابل پرداخت                       Warehouse / Distribution انبار و توزيع

 

بايد گفت فرآيند پياده سازی و بكارگيری اين سيستم ها شامل تركيبی از تغييرات ايجاد شده در فرآيند كسب و كار و ساختار نرم افزار موجود جهت وفق دادن و متناسب سازی نرم افزار با فرآيندهای جاری كسب و كار می باشد.


بنابراين اين كار بيشتر از آنكه يك تجربه فنی باشد، يك انقلاب سازمانی بشمار خواهد رفت.