سوالات رایج

1. تلقی و برداشت شما از بهبود کیفیت آموزش حسابداری در بحث روش های تدریس چیست؟ میتوانیم بگوییم که بهبود کیفیت آموزش حسابداری یک رویکرد کلی در تدریس هست؟

بهترین نشانه لزوم بهبود تدریس، وجود فاصله زیاد است بین آنچه در دانشگاه آموزش داده می شود با آنچه در محل کار از حسابدار انتظار می رود. وقتی رشته حسابداری در گروه علوم کاربردی طبقه بندی می شود، پذیرش این رشته در دانشگاه پیام نور چه معنایی دارد؟ حل کردن مسایل و پرسش ها در کلاس ها، فقط برای پاسخ به آزمون مقطع بالاتر مفید است و برای ورود به بازار کار کافی نیست. دوره های کاربردی مرکز آموزش حسابداران خبره، جامعه حسابداران رسمی، سازمان مدیریت صنعتی و ده ها مرکز آموزشی دیگر، نمونه روشنی از عدم کفایت آموزش های مفهومی در دانشگاه هاست.

2. اگر قیمت تمام شده اشتباه محاسبه شده باشد و باعث شود حساب کار در جریان، مانده بیاورد. مانده آن به چه حسابی باید بسته شود؟

بدون تردید باید در محاسبات تجدید نظر کنید و نباید ارقام اشتباه در صورت های مالی درج شود. ولی به طور کلی اگر مانده کالای در جریان ساخت داشته باشید، همانند سایر موجودی ها، حساب دائم تلقی و از طریق تراز اختتامی به سال مالی بعد منتقل شده و در سال مالی جدید با تراز افتتاحی، باز می شوند.

3. تبصره ۲ ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان استفاده از یک فرصت قانونی چیست؟

براساس تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بنگاه های اقتصادی می توانند مخارج مربوط به ورزش و خدمات رفاهی پرسنل خود را از محل مبالغ ارزش افزوده خود تهاتر نمایند.

4. درآمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانی شامل چه اقلامی میباشد؟

۱- ذخایر فنی پایان سال قبل 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم ۳- حق بیمه بیمه های اتکایی 4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه ای ۵- بهره سپرده های بیمه بیمه گر ۶- سایر درآمدها بعد از کسر هزینه های آنها

5. جایگاه تعهد صاحبان سهام و سرمایه سهام عادی تعهد شده در صورت های مالی در کدام بخش می باشد؟

جایگاه تعهد صاحبان سهام در سرفصل حساب های دریافتنی و جایگاه تعهد سرمایه سهام عادی تعهد شده در بخش حقوق صاحبان سهام می باشد.

6. موارد افشاء در حسابداری پیمانکاری را توضیح دهید؟

افشاء حسابداری پیمانکاری درصورت سود و زیان شامل درآمد شناسایی شده دوره و هزینه شناسایی شده دوره درخصوص افشاء رویه های حسابداری باید روش تعیین درآمد و روش های تعیین مرحله تکمیل کار افشاء گردد.

7. در حسابداری پیمانکاری با توجه به روش شناسایی درآمد در استاندارد حسابداری شماره ۹ براساس درصد پیشرفت کار، نحوه برخورد با این درآمد در گزارشات فصلی خرید و فروش و اظهارنامه ارزش افزوده چگونه است؟

نحوه برخورد با درآمد شناسایی شده در پایان سال در شرکتهای پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار در گزارشات فصلی و ارزش افزوده اعمال مبلغ درآمد در هر دو می باشد. به عبارتی سیستم دائمی و ادواری به طور هم زمان استفاده می کردند؟

8. به نظر شما در زمان تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مربوط به عدم ابراز فروش یا بالاتر نمودن اعتبار خرید کدام کمتر می باشد؟

در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده وقتی که فروش کمتر درج گردد به عنوان عدم صدور فاکتور فروش لحاظ گردیده و جریمه ۱۰۰ % دارد.

9. تجدید ارائه در صورت های مالی را توضیح دهید؟

در صورتی که در سال های گذشته رویدادهای سود و زیانی اتفاق افتاده باشد ولی به دلایل مختلف اثر و ثبت آن در سال جاری مشخص گردد اقلام مقایسه ای سال قبل باید تجدید ارائه شود و باید این گونه قلمداد شود که در سال گذشته اتفاق افتاده و در زمان تهیه صورت های مالی سال قبل وجود داشته اند.

10. اجرای حسابداری از حساب مازاد ارزش افزوده چه استفاده ای می گردد؟

در اجرای حسابداری مانده های اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده از سرفصل سایر حساب های دریافتنی و مانده بدهی ارزش افزوده از بابت مالیات و عوارض به سرفصل حساب مازاد ارزش افزوده منتقل می شود.

11. تفاوت بین اقلام استثنائی با اقلام غیر مترقبه در صورت سود و زیان چیست؟

اقلام استثنائی به اقلامی اطلاق می شود که هزینه یا درآمد ناشی از آنها تکرار پذیر می باشد. مانند هزینه های ناشی از زلزله در منطقه جغرافیایی که این موضوع معمول می باشد. اقلام غیر مترقبه به اقلامی اطلاق می شود که تکرارپذیر می باشد مانند هزینه های ناشی از زلزله که در منطقه جغرافیایی که این موضوع معمول نیست.

12. ماده ۱۲۹ قانون تجارت چیست و نحوه افشاء آن در صورت های مالی چگونه است؟

این ماده در خصوص معاملات با اشخاص وابسته می باشد و می بایست مبلغ و نحوه معامله با این اشخاص در صورت های مالی افشاء شود.

13. نحوه برخورد مابه التفاوت هزینه استهلاک اقلام دارائی های تجدید و ارزیابی شده از نظر قوانین مالیاتی چگونه است؟

در صورت تجدید ارزیابی هزینه های استهلاک مابه التفاوت ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی می باشد.

14. در چه زمانی از حساب پرداختنی نامشخص در اجرای حسابداری استفاده می شود؟

با توجه به اینکه حساب بانک می بایست دائما” بروز باشد در زمانی که مشخص نباشد که مبلغ واریزی به حساب توسط چه شخصی می باشد از سرفصل معین حسابی تحت عنوان حساب پرداختی نامشخص استفاده می نماییم.

15. در حسابداری موجودی مواد و کالا در صورتی که افزایش قیمت کالا نسبت به مبلغ دفتری وجود داشته باشد ودرسال قبل قاعده -اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اجرا گردیده و موجب کاهش قیمت شده باشد نحوه برخورد در سال جاری چگونه است؟

در سال جاری به عنوان سود دوره در صورت سود و زیان نشان داده می شود.

16. زیان سنواتی مالیاتی چیست و نحوه استهلاک آن چگونه است؟

زیان سنواتی مالیاتی زیانی است که توسط سازمان امور مالیاتی تایید گردیده و در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال های آتی در صورت وجود سود بخش مشخصی در اظهارنامه برای استهلاک آن وجود دارد.

17. تفاوت اظهارنامه اصلی، اصلاحی، جایگزین، در اظهارنامه عملکرد چیست؟

اولین اظهارنامه ای که تا قبل از پایان مهلت قانونی (۳۱ تیر ماه) ارسال می شود اظهارنامه اصلی می باشد. در صورتی که به هر دلیلی تا قبل از پایان مهلت قانونی (۳۱ تیر ماه) اظهارنامه دیگری ارسال شود به آن اظهارنامه جایگزین می گویند. در صورتی که به هر دلیلی اظهارنامه دیگری تا ۱ ماه پس از مهلت قانونی ارسال شود به آن اظهارنامه اصلاحی می گویند.

18. نحوه برخورد با مبلغ انتقال یافته از حساب مازاد تجدید ارزیابی به حساب سود انباشته از نظر مالیاتی چگونه است؟

در صورتی که اشخاص حقوقی تا پایان سال ۹۴ تجدید ارزیابی نمایند مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب مازاد تجدید ارزیابی منتقل و بارعایت استانداردهای حسابداری و شرایط آیین نامه اجرایی از مالیات معاف می باشد. در اصلاحیه قانون مالیات های مسقیم افزایش بهای ناشی از تجدید و ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیست.

19. در چه زمانی از حساب معلق از خرید در اجرای حسابداری استفاده می شود؟

در زمانی که در پایان دوره مالی یا در پایان دوره گزارش گیری، مستندات خرید کالا دریافت نگردیده باشد، از یک سرفصل معین به نام معلق از خرید استفاده می شود.

20. در صورت تجدید ارزیابی نحوه برخورد با حساب مازاد تجدید و ارزیابی برای دارایی های استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر چگونه است ؟

درصورتی که دارایی استهلاک پذیز باشد براساس عمر باقی مانده دارایی حساب مازاد تجدید و ارزیابی به مرور مستهلک و به سرفصل سود انباشه منتقل می شود.

21. در انجام حسابداری انبار در عمل، به نظر شما از سیستم ثبت دائمی یا ادواری موجودی کالا استفاده می شود؟

در عمل می توان گفت که ریال موجودی ها به صورت ادواری انجام پذیرفته به دلیل انکه عملیات قیمت گذاری معمولا به صورت ماهانه انجام می پذیرد و مقدار کالا به صورت دائمی نگه داری می شود که همان سیستم دائمی است.

22. با توجه به استاندارد شماره ۹ پیمانکاری مبلغ قابل بازیافت پیمان ها در چه سرفصل حسابی طبقه بندی می شود؟

مبلغ قابل بازیافت پیمان ها به عنوان حساب دریافتنی در صورتهای مالی طبقه بندی می گردد.